สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ ระลอกใหม่ เมษายน

ผู้ติดเชื้อ

61

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 คน

กลับบ้าน

7

รักษาในรพ.

54

เสียชีวิต

0

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

190 (24)

รอผลตรวจ

0

ไม่พบเชื้อ

129

สายด่วนจังหวัดสุรินทร์

Card image cap
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

สายด่วนสำหรับสอบถามข้อมูลมาตรการ หรือคำสั่งการต่าง ๆ ของจังหวัดสุริทร์

Card image cap
สายด่วน COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

สายด่วนสำหรับปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง รวมทั้งแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19

Card image cap
เครียดจัง-โควิด

จิตตก เกิดภาวะเครียด มีความวิตกกังวล ในเรื่องโรค COVID-19 หรือเรื่องอื่นๆ โทรหาเราได้เลย

หนังสือสั่งการ

เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1513/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
2 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1512/2564 เรื่อง ให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดทำการ
3 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1511/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า - ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว
4 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1495/2564 เรื่อง แก้ไขมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ครั้งที่ 1)
5 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1493/2564 เรื่อง ให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดทำการ
6 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1492/2564 เรื่อง ให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดทำการ
7 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1491/2564 เรื่อง ให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดทำการ
8 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1476/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพืเนที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
9 คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1463/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อประชาสัมพันธ์